Blog Izy Budajczak-Moder
niedziela, 04 grudnia 2016
Kiedy człowiek staje się celebrytą?

No właśnie, od ilu stalkerów, lunaticów zaczyna się status celebryty?!

Ja rozumiem, że dla wielu osób listopad jest miesiącem ciężkim - ciemno, zimno, do wiosny daleko, ale to, co działo się w tym roku, przechodzi ludzkie pojęcie. Tylu ataków i szaleństw, co w minionym miesiącu, jeszcze nigdy nie doświadczyłam. Może ma rację moja rodzina, mówiąc, że mam talent do przyciągania różnych "nieszczęśników".

Nawet gdyby tak było, to nie mogę godzić się na zachowania niektórych osób. Nie jestem psychiatrą, proszę więc, by one zwróciły się o pomoc do specjalistów.

Otrzymywaliśmy wraz z mężem różne e-maile i sms-y obrażające nas. Pisuje się o nas na internetowych forach w skandaliczny sposób. Staramy się być ponad to.

Jednak niektóre postępki przekraczają wszelkie granice, jak chociażby sms o treści: (...) Jak bedziecie dalej podskakiwac, mozecie pojsc na odstrzal (...)

Tylko ciekawe, kto miałby nas odstrzelić!?

15:33, mamareszke
Link Komentarze (3) »
czwartek, 01 grudnia 2016
Czarny czwartek dla edukacji domowej!

...

20:51, mamareszke
Link Komentarze (2) »
wtorek, 29 listopada 2016
Nic o Edukacji Domowej!

...

15:52, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 08 listopada 2016
Wizyta w Toruniu

...

15:43, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
piątek, 28 października 2016
Projekt ustawy "Prawo oświatowe" przekazany do dalszego procedowania!

Dziś, tj. 28 października br., Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że projekt ustawy "Prawo oświatowe" został przekazany do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów. "Serdecznie" podziękowano za wszystkie opinie, zdania i stanowiska zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych.

"Szczególnie" podziękowano za uwagi co do zmian przepisów dotyczących edukacji domowej. Wszystkie zostały ... zlekceważone!

20:49, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 27 października 2016
Kret-donosiciel, MKO, urzędnicy MEN oraz ... tzw. grupa robocza?!

CDN

14:48, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 06 października 2016
Komentarz do projektu Ustawy "Prawo oświatowe"

 

UWAGI DO ZAPISÓW Art. 37. PROJEKTU USTAWY: PRAWO OŚWIATOWE

I.                     

Art. 37. 2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli:

1)      przedszkole, szkoła podstawowa lub szkoła ponadpodstawowa, do której dziecko zostało przyjęte, znajduje się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko;

W Art. 37. ust. 2. pkt 1) (Patrz: cytat powyżej) Autorzy projektu Ustawy proponują wprowadzenie ograniczenia zakresu wyboru przez rodziców szkoły, z którą ci rodzice chcą współpracować w zakresie realizacji tzw. edukacji domowej, tj. spełniania obowiązku edukacyjnego danego rodzaju odpowiednio poza szkołą lub przedszkolem, które to ograniczenie jest nieobecne w Art. 16. ust. 8 i nn. aktualnie obowiązującej „Ustawy o systemie oświaty”. 

Zarzuty formalne względem w/w przepisu i towarzyszące im wnioski natury formalnej:

1.       Według intencyjnych formuł, zawartych w dokumencie pt. Wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów, wprowadzane zmiany mają mieć charakter zmian wzmacniających i uzupełniających zmiany ustroju szkolnego (…), będąc też koniecznymi dostosowaniami (…) w zakresie form spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. (Patrz: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r8384931689,Projekt-ustawy-Prawo-oswiatowe.html).

Jednakże w dokumencie pt. Uzasadnienie (Patrz: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12289958/12379204/12379205/dokument244690.pdf), w części pt. Potrzeba i cel wydania nowej ustawy, pkt 12.), całkowicie brak nie tylko niezbędnych, ale w ogóle jakichkolwiek uzasadnień dla rodzaju „wzmocnienia” (wzmocnień) i/lub „uzupełnienia” (uzupełnień), a szczególnie „konieczności dostosowań” wprowadzania kontestowanego niniejszym Art. 37. ust. 2. pkt 1)! Zamiast uzasadnienia w w/w punkcie 12. Uzasadnień powtórzono zaledwie – w parafrazie – treść przepisu (sic!).

W przekonaniu piszącego ten komentarz w społecznych realiach naszego kraju takie uzasadnienia (nawet pragmatycznej natury) zwyczajnie nie istnieją!

Wnoszę zatem niniejszym o podanie przez Autorów projektu Ustawy wszystkich prawnych i merytorycznych uzasadnień dla kwestionowanego tu przepisu!

2.       Dodać też trzeba, iż w dokumencie pt. OSR (Ocena skutków regulacji – Patrz: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12289958/12379204/12379205/dokument244691.pdf), towarzyszącym projektowi Ustawy, jego Autorzy, bez przywołania jakichkolwiek miar czy wyników badań, spekulują nad tym, iż wprowadzenie zmienionych przepisów dotyczących edukacji domowej może spowodować nieznaczne ograniczenia skali korzystania z edukacji domowej.

Wnoszę więc niniejszym o podanie przez Autorów OSR wszystkich merytorycznych podstaw dla kwestionowanych prognoz.

Moim, jako naukowego badacza edukacji domowej, zdaniem, skala ograniczenia ilości rodzin korzystających z edukacji domowej w wypadku przyjęcia inkryminowanego przepisu będzie znaczna.

Zarzuty prawno-merytoryczne względem w/w przepisu i towarzyszący mu wniosek:

1.       Wprowadzenie inkryminowanego Art. 37. ust. 2. pkt 1) byłoby równoznaczne z odebraniem polskim obywatelom słusznie nabytego prawa do dobrowolnego wyboru szkoły, z jaką chcą podjąć współpracę w zakresie edukacji domowej. Odebranie takiego prawa, według Art. 31. ust. 3. Konstytucji RP oraz w świetle orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego musi być uzasadnione ważnym interesem społecznym. Takiego uzasadnienia brak!

2.       Co więcej, wprowadzenie w/w przepisu byłoby aktem legalizacji systemowej dyskryminacji tej grupy obywateli naszego kraju, która jest zainteresowana korzystaniem z edukacji domowej, ponieważ inni rodzice dalej zachowywaliby prawo do swobodnego i nieograniczonego wyboru dla swych dzieci szkoły, z którą chcą współpracować na zasadach stacjonarnego do nich uczęszczania tychże dzieci, z dowolnej części naszego kraju. Sprzeciwiałby się ten przepis zatem konstytucyjnemu zakazowi dyskryminacji (Art. 32. Konstytucji RP).

3.       Wprowadzenie w/w przepisu byłoby krzywdą (i dyskryminacją) dla mieszkańców licznych województw, gdzie nie działają szkoły dysponujące doświadczeniem współpracy z edukatorami domowymi. Byłaby to szczególnie biurokratyczna obstrukcja dla osób mieszkających w pobliżu granicy województwa, za którą to granicą mieszczą się konstruktywnie współpracujące z rodzinami edukacji domowej szkoły.

4.       Wprowadzenie w/w przepisu byłoby dyskryminacją i odmową wolności religijnej, a zatem pogwałceniem Art. 53 Konstytucji RP., ponieważ dla wyznawców z małych wspólnot religijnych, dysponujących kilkoma zaledwie, a niekiedy nawet tylko jednym krajowym ośrodkiem duchowych spotkań, jednocześnie prowadzącym szkołę, współpraca z tą ostatnią stałaby się niemożliwa w sytuacji jej lokalizacji w innym, niż miejsce zamieszkania rodziny, województwie.

5.       Wprowadzenie w/w przepisu byłoby szczególną dyskryminacją tych rodzin, w których bądź rodzice, bądź dzieci są osobami niepełnosprawnymi, a które korzystają na pełnej swobodzie wyboru szkoły, ponieważ dla współpracy z nimi niezbędne jest szczególne doświadczenie i specjalistyczne kompetencje, którymi szkoły rzadko dysponują.  

Każda zatem z osobna, a szczególnie jeśli potraktować je kompleksowo, z w/w okoliczności powoduje konieczność zgłoszenia następującego wniosku:

Wnoszę niniejszym o całkowite usunięcie z projektu Ustawy przepisu Art. 37. ust. 2. pkt 1)

II.

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli:

2) do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:

a) opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej;

W Art. 37. ust. 2. pkt 2) a) (Patrz: cytat powyżej) Autorzy projektu Ustawy proponują wprowadzenie ograniczenia zakresu wyboru przez rodziców poradni, z opiniowania której  rodzice ci chcą skorzystać w kontekście realizacji tzw. edukacji domowej, tj. spełniania obowiązku edukacyjnego danego rodzaju odpowiednio poza szkołą lub przedszkolem, które to ograniczenie jest nieobecne w Art. 16. ust. 8 i nn. aktualnie obowiązującej „Ustawy o systemie oświaty”. 

Zarzuty formalne względem w/w przepisu i, towarzyszące im, wnioski natury formalnej:

1.       Według intencyjnych formuł, zawartych w dokumencie pt. Wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów, (Patrz adres w części I) wprowadzane zmiany mają mieć charakter zmian wzmacniających i uzupełniających zmiany ustroju szkolnego (…), będąc też koniecznymi dostosowaniami (…) w zakresie form spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Jednakże w dokumencie pt. Uzasadnienie (Patrz adres w części I), całkowicie brak nie tylko niezbędnych, ale w ogóle jakichkolwiek uzasadnień dla rodzaju „wzmocnienia” (wzmocnień) i/lub „uzupełnienia” (uzupełnień), a szczególnie „konieczności dostosowań” wprowadzania kontestowanego niniejszym Art. 37. ust. 2. pkt 2) a)!

Wnoszę zatem niniejszym o podanie przez Autorów projektu Ustawy wszystkich prawnych i merytorycznych uzasadnień dla kwestionowanego tu przepisu!

2.       Dodać też trzeba, iż w dokumencie pt. OSR (Ocena skutków regulacji - Patrz adres w części I), towarzyszącym projektowi Ustawy, jego Autorzy, bez przywołania jakichkolwiek miar czy wyników badań, spekulują nad tym, iż wprowadzenie zmienionych przepisów dotyczących edukacji domowej może spowodować nieznaczne ograniczenia skali korzystania z edukacji domowej.

Wnoszę więc niniejszym o podanie przez Autorów OSR wszystkich podstaw dla kwestionowanych prognoz.

Moim, jako naukowego badacza edukacji domowej, zdaniem, skala ograniczenia ilości rodzin korzystających z edukacji domowej w wypadku przyjęcia inkryminowanego przepisu będzie znaczna, ponieważ publiczne poradnie w przeszłości często wykazywały niezdolność do adekwatnego wypełniania w/w zadania, uzurpując sobie niekiedy nawet prawo do decydowania o tym, czy dani rodzice winni mieć możliwość domowego edukowania swojego dziecka.  

Zarzuty prawno-merytoryczne względem w/w przepisu:

Wyjaśnienia:

Zapis odbierający rodzicom edukacji domowej możliwość swobodnego wyboru poradni psychologiczno-pedagogicznej i przymuszający ich do korzystania z poradni publicznej ma charakter dyskryminacyjny. W sprawie tej zachodzi olbrzymie zamieszanie. Według obowiązującego jeszcze przepisu ustawy o systemie oświaty, o stosowne opinie rodzice edukacji domowej mogli ubiegać się w dowolnej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Mogła być to zatem poradnia publiczna, niepubliczna działająca na zasadach publicznej (i reglamentowana przez kuratora), wreszcie poradnia niepubliczna działająca legalnie, na zasadach prawa gospodarczego. W innych przepisach obowiązującej ustawy Ustawodawca wskazał (niekonsekwentnie), i w różnych odniesieniach, różne z tych trzech kategorii poradni, jednak bez podania stosownych uzasadnień. Brak było w tym demokratycznego ładu.

Wtórne, co do stopnia, zarzuty i wnioski:

1. Wprowadzenie inkryminowanego Art. 37. ust. 2. pkt 2) a) byłoby równoznaczne z odebraniem polskim rodzicom słusznie nabytego prawa do dobrowolnego wyboru poradni psychologiczno-pedagogicznej, z opiniowania której ci rodzice chcieliby skorzystać w kontekście realizacji tzw. edukacji domowej. Odebranie takiego prawa, według Art. 31. ust. 3. Konstytucji RP oraz w świetle orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego musi być uzasadnione ważnym interesem społecznym. Takiego uzasadnienia brak!

2. W/w przepis ma też charakter dyskryminacyjny, tak ogólnie – różnicując obywateli co do ich wolności wyboru niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które miałyby opiniować dzieci tych obywateli – jak i specyficznie, w kategoriach gospodarczych, uniemożliwiając swobodę prowadzenia działalności gospodarczej (Art. 32. i 22. Konstytucji RP).

Wnoszę zatem niniejszym o usunięcie z projektu Ustawy przepisu Art. 37. ust. 2. pkt 2. a).

Prymarne, co do stopnia, zarzuty i wniosek:

Wyjaśnienia:

Przepis o konieczności przedkładania przez ewentualnych rodziców edukacji domowej, w ramach wymaganej ustawą dokumentacji do wniosku o zezwolenie na tę formę kształcenia, opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, został wprowadzony do ustawy o systemie oświaty dopiero w 2009 r.

Jest ów przepis sprzeczny z przepisem rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z 2002 roku, gdzie najpierw w §2., następnie w §3., a po ostatniej regulacji w „zepchniętym” na pozycję 13. paragrafie tego rozporządzenia stanowi się o dobrowolności korzystania obywateli RP z opiniowania w poradniach psychologiczno-pedagogicznych!

Zarzuty i fundamentalny wniosek:

1.       Wprowadzenie inkryminowanego Art. 37. ust. 2. pkt 2) a) byłoby równoznaczne z odebraniem polskim obywatelom słusznie nabytego prawa do dobrowolnego korzystania z usług/pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznych. Odebranie tego prawa, według Art. 31. ust. 3. Konstytucji RP oraz w świetle orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego musi być uzasadnione ważnym interesem społecznym. Takie uzasadnienie nie istnieje!

2.       To słusznie nabyte prawo zostało pogwałcone przepisem ustawy z 2009 roku, w której edukatorów domowych zmuszono do poddawania swych dzieci badaniom w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Jest oczywistym, że rodzic dostrzegający u swego dziecka jakieś problemy (np. ze słuchem, wzrokiem, dysleksję) sam zwróci się do poradni o opinię w tej sprawie, by pomóc takiemu dziecku w zaliczaniu egzaminów klasyfikacyjnych (i tak jedyne możliwe do uzyskania wsparcie to wydłużenie czasu zdawania tych egzaminów). Przymuszanie osób należących do tej, jedynej grupy społecznej do badań w poradni psychologiczno-pedagogicznej to ewidentna i arogancka dyskryminacja!

Wnoszę zatem niniejszym o całkowite usunięcie z projektu Ustawy przepisu Art. 37. ust. 2. pkt 2) a) i każdego innego przepisu wymuszającego na obywatelach, zainteresowanych edukacją domową, konieczność korzystania z opiniowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

prof. UAM dr hab. Marek Budajczak

prezes Stowarzyszenia Edukacji Domowej

prezes Instytutu Educatio Domestica

18:56, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 29 września 2016
Krakowskie obchody 25-lecia edukacji domowej

...

12:55, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
sobota, 24 września 2016
Petycja w sprawie wycofania zmian przepisów dotyczących edukacji domowej z projektu ustawy "Prawo oświatowe"

Szanowna Pani Premier,

Na konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny pt. "Przyszłość i zdrowie polskiej rodziny" w Grodzisku Mazowieckim, 15 maja 2016 r., mówiła Pani Premier, że to dzięki rodzinom buduje się przyszłość naszej ojczyzny, że państwo docenia trud bycia rodzicem, trud posiadania, trud wychowania dzieci, że rodzina to jest coś najbardziej wartościowego, "najwspanialsza rzecz, jaka może się w życiu przytrafić".

Powiedziała Pani Premier również, że musicie zawsze robić wszystko, by rodziny czuły się w Polsce bezpieczne.

Podziękowała także Pani Premier "wszystkim wspaniałym polskim rodzinom, które na co dzień swoim życiem poprzez bycie ze sobą, poprzez swoją miłość pokazują i udowadniają, że rodzina to jest coś wspaniałego" i zaznaczyła, że rodzina zasługuje na to, aby państwo dołożyło wszelkich starań, by dbać i pamiętać o niej.

Tymczasem w MEN, kierowanym przez Panią Minister Annę Zalewską, został przygotowany projekt ustawy „Prawo oświatowe”, mający wprowadzić zmiany przepisów dotyczących edukacji domowej, które negatywnie odbiją się właśnie na rodzinach!

Uprzejmie zatem proszę Panią Premier o usunięcie z projektu ustawy „Prawo oświatowe” wszystkich szkodliwych zmian dotychczasowych przepisów odnośnie edukacji domowej, które pozytywnie regulowały jej kwestie, ponieważ edukacja domowa jest wspólną edukacją rodziców i dzieci z korzyścią dla dobra całego naszego społeczeństwa!

 

Link w zakładce: Apel do Pani Premier Beaty Szydło -------------->

21:20, mamareszke
Link Komentarze (1) »
czwartek, 22 września 2016
Spotkanie w Szkole Podstawowej im. św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku

...

22:07, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
środa, 21 września 2016
TV REPUBLIKA o Edukacji Domowej

https://www.youtube.com/watch?v=A7jSXPLX1ek

21:42, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
Warszawskie obchody 25-lecia Edukacji Domowej w Polsce

...

21:40, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
piątek, 16 września 2016
MEN pod kierownictwem Prawa i Sprawiedliwości chce zniszczyć edukację domową w Polsce!

Projekt "nowej" ustawy, zaprezentowany przez P. Minister Annę Zalewską:

Art. 37. 1. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli:

1) przedszkole, szkoła podstawowa lub szkoła ponadpodstawowa, do której dziecko zostało przyjęte, znajduje się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko;

2) do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:

a) opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej;

 

Uwagi organizacyjne z Uzasadnienia do "nowej" ustawy:

Uczniowie, którzy rozpoczęli realizację obowiązku wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą kontynuują ją na podstawie dotychczasowych przepisów. Nowe przepisy (tj. szkoła na terenie województwa, które dziecko zamieszkuje, opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej) dotyczą decyzji dyrektorów szkół i przedszkoli udzielanych na podstawie wniosków składanych na rok szkolny 2017/2018.

CDN! 

15:25, mamareszke
Link Komentarze (2) »
czwartek, 15 września 2016
Gdańskie obchody 25-lecia Edukacji Domowej w Polsce

Drugie z okolicznościowych spotkań z okazji ćwierćwiecza edukacji domowej w Polsce zorganizowała Chrześcijańska Szkoła i Przedszkole Montessori w Gdańsku.

Gospodarzami byli Państwo Beata i Maciej Szulc.

Podczas spotkania przemawiali: Paweł Bartosik, Jacek Weigl oraz mój mąż.

Głównymi bohaterami obchodów tego dnia były dzieci, które prezentowały swoje liczne talenty i dokonania.

Był też czas na socjalizację!

Najserdeczniej Organizatorom dziękujemy!

09:22, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
środa, 07 września 2016
Poznańskie obchody 25-lecia Edukacji Domowej w Polsce

Dziś przypada dokładnie dwadzieścia pięć lat od przyjęcia przez Sejm RP ustawy o systemie oświaty, która przywróciła polskim rodzicom prawo do edukowania dzieci w domu. Z tej okazji zainuaugurowaliśmy, jako środowisko edukacji domowej, obchody tej rocznicy.

Pierwsze z rocznicowych spotkań odbyło się w gościnnych progach Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum im. Króla Dawida w Poznaniu. W części oficjalnej wystąpili kolejno: Jarek Pietrzak, Gospodarz tego wydarzenia; Mec. Andrzej Polaszek, reprezentujący Stowarzyszenie Edukacji Domowej; Łukasz Wojtacha, przedstawiciel Stowarzyszenia Edukacji w Rodzinie, w tandemie z Kubą, edukowanym od wielu lat domowo synem, oraz Jacek Weigl, prowadzący Fundację Edukacja z Wartościami. Po krótkiej przerwie wystąpił też mój mąż, z wykładem na temat kondycji polskiej edukacji domowej.

Następnie uczestnicy przenieśli się do kuluarów, rozmawiając i racząc się smakołykami przygotowanymi przez Pracowników Szkoły.

Impreza została przygotowana perfekcyjnie!

Ze swej strony chcę wyrazić szczególne podziękowania za trud włożony w przygotowanie całości spotkania Małgosi Kasperczakowej. 

I o jeszcze jednej Osobie muszę wspomnieć. To Iwonka Pietrzak, która wzruszyła mnie swoją serdecznością i przemiłymi słowami.

Podziękowania należą się także licznie przybyłym Rodzinom Edukacji Domowej.

Następne spotkanie z tego cyklu już za tydzień w Gdańsku. 

22:32, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 06 września 2016
Moracz zaprasza do Liceum Ogólnokształcącego

Z dniem 1 września 2016 r. do zespołu Prywatnej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Z. i. J. Moraczewskich w Sulejówku dołączyło Liceum Ogólnokształcące.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne nowo powstałego Liceum zaprasza rodziny edukacji domowej do współpracy!

08:04, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
środa, 31 sierpnia 2016
Guilty or not guilty?

Wyrok został ogłoszony.

12:43, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
sobota, 27 sierpnia 2016
25 lat Edukacji Domowej w Polsce

19:40, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 23 sierpnia 2016
...

...

22:46, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
sobota, 20 sierpnia 2016
ED w TV REPUBLIKA

Dziś, około godziny 11.

08:46, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 20
| < Lipiec 2018 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31