Blog Izy Budajczak-Moder
czwartek, 02 września 2010
Co komu wolno?

Niektórzy z Państwa już pewnie zauważyli, że zmieniły się przepisy Rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (...), podpisane przez Minister Hall 20 sierpnia br., a obowiązujące od wczoraj.

Edukacji domowej te zmiany przepisów wprost nie dotknęły, ale w kontekście jednego z zapisów rodzi się pytanie, czy uczniowie edukacji domowej i uczniowie szkół będą traktowani jednakowo?

§ 21. ust. 10 otrzymał brzmienie:

Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym).";

Zestawmy teraz ten przywilej uczniów szkolnych z obowiązującym przepisem Ustawy o systemie oświaty, dotyczącym uczniów edukacji domowej:

Art. 16. ust. 14. pkt 2.

Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8, następuje:

2) jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 lit. c, albo nie zdało rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 10 pkt 2 lit. c;

Jak łatwo zauważyć, dzieci szkolne mogą z jedną "jedynką" przejść do następnej klasy, co jest niemożliwe dla dzieci edukacji domowej. One będą zawsze "repetować" klasę, a w dodatku przymusowo powrócą do szkoły!

Mój mąż od lat powtarza, że rodziny edukacji domowej są w RP dyskryminowane. Czy są to naprawdę niesłuszne oskarżenia?!

piątek, 14 maja 2010
Czas egzaminów

Dla tych Osób, które nie znalazły jeszcze rozporządzenia, dotyczącego zasad przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych w przypadku e.d., prezentuję jego istotne fragmenty poniżej.

Docierają do nas informacje, że niektórym rodzicom szkoły odmawiają prawa do obserwowania egzaminów ich własnych dzieci. Pamiętajcie Państwo o swoich prawach!

 

Rozporządzenie MEN  z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2007 Nr 83 poz. 562)

§ 17.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

2)   spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1)   dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

2)   nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)   imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 - skład komisji;

2)   termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3)   zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4)   wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".

czwartek, 11 marca 2010
Ważne dla edukatorów domowych!

Prezentuję poniżej pismo, jakie otrzymaliśmy z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dotyczy ono ministerialnej wykładni przepisów w kwestii "trwałości" zezwoleń na edukację domową (na wszystkich poziomach nauczania) oraz opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych.

środa, 03 lutego 2010
Egzaminy raz do roku!

Dochodzą do nas informacje, iż niektórzy dyrektorzy szkół próbują wymusić na rodzicach edukacji domowej egzaminy po każdym semestrze.

Pamiętajcie Państwo, że zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, dziecko edukacji domowej zdaje egzaminy klasyfikacyjne w trybie rocznym.

Uzgodnienia (nie zaś dyktaty ze strony szkoły) dotyczące terminów i wymagań egzaminacyjnych powinny zostać dokonane z początkiem roku szkolnego, a nie, jak to bywa w niektórych przypadkach, na tydzień przed egzaminami. Takie działania dyrektorów szkół gwałcą zarówno zasady moralne, jak i standardy egzaminacyjne, wobec innych polskich uczniów przestrzegane.

Mój mąż przy każdej okazji mówi w tym kontekście o dyskryminacji, która dotyka domowych edukatorów w Polsce.

Bądźmy asertywni, może "przeciwnicy" zaczną nas szanować!

 

sobota, 07 listopada 2009
Po rozum? Do głowy!

Co i rusz otrzymujemy prośby od rodziców z różnych stron Polski, którzy nie zorientowali się w porę, co do warunków nakładanych przez znowelizowaną ustawę o systemie oświaty i spóźnili się ze złożeniem wniosku (z wymaganymi dodatkami) o zezwolenie na edukację domową przed 31 maja. Rodzice ci pytają, co w tej sytuacji zrobić?

Po kolejnej takiej prośbie, lekko poirytowana, zadzwoniłam do Prezesa Stowarzyszenia Edukacji w Rodzinie, które przyklasnęło ministerialnemu projektowi, później ucieleśnionemu w zapisach ustawy. Zadałam pytanie, co Oni radzą rodzicom znajdującym się w takiej sytuacji? Dowiedziałam się, że każdy taki przypadek indywidualnie rozpatruje Pani Minister Hall. Można chyba domniemywać, że rozpatruje pozytywnie?!

Ciekawe, ponieważ w Ministerstwie nic na ten temat nie wiedzą, a żaden wniosek do właściwego dla tych spraw Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania od 31 maja nie wpłynął. A więc i Pani Minister żadnego zezwolenia na naukę w domu wydać nie mogła. Urzędniczka wspomnianego Departamentu powiedziała, że zawsze można do Nich taką prośbę, koniecznie z uzasadnieniem, złożyć, a Ministerstwo łaskawie ją rozpatrzy. Może też odpowiednią decyzję wydać, bo … samo te przepisy sformułowało!

To o tyle dziwne stwierdzenie, że zgodnie z prawem, jedynie dyrektor szkoły może takie zezwolenie wydać, w żadnym zaś wypadku Minister. Czyżby Minister stał ponad prawem?!

Nawiasem mówiąc, nie wiadomo, po co komu było wprowadzanie tego terminu – 31 maja – jako wymogu, który mają respektować rodzice.

Na przyszłość lepiej byłoby oszczędzić wszystkim bzdurnych przepisów (to apel do MEN!), a już na pewno reprezentanci środowiska edukacji domowej nie powinni się pod takimi przepisami podpisywać!

wtorek, 25 sierpnia 2009
Dzisiaj powieje nudą, przepraszam!

Wydawałoby się, że cztery miesiące po wprowadzeniu nowelizacji ustawy o systemie oświaty wszyscy zainteresowani edukacją domową winni o zmianach prawa już wiedzieć. Niestety,  okazuje się, że mimo licznych dyskusji na ten temat pojawiają się osoby (ba, nawet promotorzy e.d.), do których owe „bardzo dobre” wieści jeszcze nie dotarły. Dla tych wszystkich cytuję odpowiednie fragmenty ustawy:

Art. 16.

8. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

9. (uchylony).

10. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8, może być wydane, jeżeli:

1) wniosek o wydanie zezwolenia został złożony do dnia 31 maja;

2) do wniosku dołączono:

a) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,

b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację

podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,

c) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko

spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów

klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 11.

11. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą otrzymuje

świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów

klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Dziecku takiemu nie ustala się oceny zachowania.

12. Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4.

13. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ma prawo

uczestniczyć w szkole w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4.

14. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8, następuje:

1) na wniosek rodziców;

2) jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminu

klasyfikacyjnego, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 lit. c, albo nie zdało rocznych

egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 10 pkt 2 lit. c;

3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.

 

Miało być tak pięknie, a wyszło … jak zwykle! Kiedy wspólnie z mężem surowo komentowaliśmy kształt proponowanej nowelizacji ustawy, niektórzy zaangażowani w jej tworzenie mieli nam to za złe. Między innymi, za uzasadnione, a dla rodzin edukacji domowej niekłopotliwe, uważali wprowadzenie zapisu o konieczności uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych. Pewna osoba z partii „optymistów” na forum edukacji domowej napisała: „Ideą ministerstwa jest zabezpieczenie przed rodzinami patologicznymi.” Przyznam szczerze, że zszokowało mnie takie podejście. Poznałam wiele rodzin e.d. – w tym gronie jakoś brakowało rodzin „patologicznych”. Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie, aby „takie” rodziny chciały wziąć na siebie obowiązek nauczania własnych dzieci. Wiele rodzin „niepatologicznych” wskutek tego zapisu o poradniach ma obecnie problemy. Podobnie wygląda sprawa terminu składania dokumentów. Wiele rodzin z różnych względów tego terminu nie było w stanie dotrzymać. Spotkałam się z komentarzem, że jeśli nie w tym roku, to w przyszłym będzie można ubiegać się o zezwolenie. Taka niefrasobliwość obca jest jednak rodzicom, którzy chcieli dla swoich dzieci edukacji domowej od zaraz! Przykre jest to, że ta w sporej części nieudana nowelizacja spotkała się z bezkrytyczną aprobatą niektórych aktywistów środowiska edukacji domowej.

| < Lipiec 2018 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31